ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับ

สถาบันพลังงาน / สมาคมESCO

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO 2562)

บทสรุปผู้บริหาร โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

1. ความสอดคล้องตามแผน หรือนโยบาย และวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
จากการกำหนดเป้าหมายให้เกิดการลดระดับความเข้มของการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ของประเทศลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี 2579 ตามแผนการอนุรักษ์พลังงานปี 2558 – 2579 กระทรวงพลังงานนั้น ซึ่งกลไกสำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการดำเนินงานประสบผลสำเร็จและเกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และได้ถูกกำหนดเป็นหนึ่งในมาตรการหลักภายใต้แผนดังกล่าว คือ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทนให้แก่ผู้ประกอบการที่ยังคงต้องมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนั้น

ทั้งนี้ การดำเนินงานให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในสถานประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพความรู้ความสามารถทั้งองค์กรและบุคลากรของบริษัทจัดการพลังงาน รวมถึงการพัฒนาระบบรับรองการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อยกระดับมาตรฐาน ESCO ให้มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนมีการเผยแพร่โครงการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO ให้เป็นที่รู้จักและมีปริมาณเพิ่มขึ้น

2. หลักการและเหตุผล/ ที่มาและสภาพปัญหา/ ความจำเป็น
ที่ผ่านมาพบว่าปัญหาในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคาร สถานประกอบการบางแห่งยังขาดความเชื่อมั่นด้านเทคนิคในมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่จะดำเนินการ ยังไม่มั่นใจในเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงาน อีกทั้งยังไม่พบบริษัทที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ และมีการรับประกันผลประกันผลการดำเนินงาน ซึ่งจากที่กล่าวมานั้น ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) จึงมีส่วนช่วยให้สถานประกอบการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ เพราะ ESCO มีสัญญารับประกันผลประหยัดพลังงาน การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดที่ชัดเจนด้วยเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการตรวจวัดที่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้สามารถตรวจวัดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ และช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการได้อย่างครบวงจร

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุน ให้บริการแก่ผู้ประกอบการในด้านการบริหารจัดการพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน ได้รับหน้าที่ในการดำเนินโครงการส่งเสริมธุรกิจ บริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2550 และได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 10 เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) มีการให้บริการที่มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น รวมถึงขยายผลการดำเนินโครงการด้านพลังงานแบบ ESCO ให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคาร รวมทั้งยกระดับความเชื่อมั่นจาก ESCO ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางอีกด้วย จึงมีแนวคิดที่จะขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนิน “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” ซึ่งการใช้บริการบริษัท ESCO จะช่วยลดความเสี่ยงให้กับสถานประกอบการในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพราะ ESCO มีการทำสัญญารับประกันผลประหยัดและมีการชดเชยส่วนต่างกรณีที่ผลประหยัดไม่เป็นไปตามที่รับประกันไว้ในสัญญา

3. วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนด้วยศักยภาพของ ESCO ตามยุทธศาสตร์หลักของแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2558 – 2579
 2. ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการของบริษัทจัดการพลังงาน และผลักดันให้มีสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จบริการของบริษัทจัดการพลังงานเพื่อนำมาเป็นตัวอย่างในการการศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม
 3. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรของบริษัทจัดการพลังงานให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยรูปแบบ ESCO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อพัฒนาระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และยกระดับคุณภาพของบริษัทจัดการพลังงานให้มีความน่าเชื่อถือ

4. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ
จากที่มาและสภาพปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นว่า ในปัจจุบันควรมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรู้จักบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เพิ่มมากขึ้น และสนใจเลือกใช้บริการบริษัทจัดการพลังงานที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยการพัฒนาศักยภาพบริษัทจัดการพลังงานอย่างเป็นมืออาชีพและสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ โดยแสดงแนวคิดและหลักการในการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

flow chart ESCO Y11
แนวคิดและหลักการในการดำเนินโครงการฯ

5. กลุ่มเป้าหมาย
สถานประกอบการทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคาร

6.ระยะเวลาดำเนินการ
18 เดือน (วันที่เริ่มต้นโครงการ วันที่ 1 มีนาคม 2562)

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผลผลิต
  1. จัดสัมมนาเปิดโครงการฯ จำนวน 1 ครั้ง
  2. จัดสัมมนาย่อยในกรุงเทพฯ และภูมิภาคจำนวน 3 ครั้ง
  3. จัดสัมมนา Thailand ESCO Fair จำนวน 1 ครั้ง
  4. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ESCO สำหรับสถานประกอบการจำนวน 3 ครั้ง
  5. จัดอบรม ESCO Training Program จำนวน 1 ครั้ง
  6. จัดอบรมระบบรับรองการดำเนินงานบริษัทจัดการพลังงานไทย จำนวน 2 ครั้ง
  7. จัดกิจกรรมศึกษาโครงการตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO จำนวน 2 ครั้ง
  8. จัดกิจกรรมการพัฒนาต่อยอดความรู้นวัตกรรมด้านพลังงานสำหรับ ESCO จำนวน 1 ครั้ง
  9. จัดประชุมเครือข่ายบริษัทจัดการพลังงานไทย จำนวน 3 ครั้ง
  10. มีบริษัทจัดการพลังงานเข้าร่วมเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทยจำนวน 15 แห่ง
  11. สื่อเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมากขึ้น
  12. คู่มือระบบรับรองการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงานไทย จำนวน 200 ชุด
 2. ผลลัพธ์
  สามารถลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 5 ktoe/year

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่มา: https://iie.fti.or.th/?p=4384

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest