ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับ

พพ-กกพ ERC

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. ผู้รับใบอนุญาต

ภาพข่าว : เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ส านักงาน กกพ. โดยฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สิน ร่วมกับศูนย์วิจัย กฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น “โครงการทบทวนและศึกษาเพื่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและ ทรัพย์สิน” ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมหารือ ได้แก่ กกพ. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ส านักงาน กกพ. ผู้รับใบอนุญาต (ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้แทนบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)) ประชาชนผู้ถูกเขตระบบโครงข่ายพลังงานพาดผ่านที่ดินของตน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวม จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน การประชุมหารือดังกล่าวจะมีการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมาประกอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินต่อไป

ที่มา : http://www.erc.or.th

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest